Silmuja Kälviän hautausmaalla.

Hautojen hoito-ohjeita

 • Hautausmaan käytössä noudatetaan hautausmaakaavaa ja hautausmaan käyttösuunnitelmaa.
 • Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.
 • Omaiset voivat hoitaa haudan itse tai luovuttaa hoidon seurakunnalle korvausta vastaan. Tätä varten seurakunnalla on hautainhoitorahasto.
 • Haudan peruskunnostuksen hautauksen jälkeen suorittaa seurakunta. Omaisten on poistettava hautaamisen yhteydessä haudalle lasketut kukkalaitteet touko-syyskuussa 14 päivän ja muulloin 30 päivän kuluessa, minkä jälkeen seurakunnalla on oikeus poistaa ne.
 • Haudalle saa asentaa hautausmaan käyttösuunnitelman tai seurakuntayhtymän hyväksymien muistomerkkiohjeiden mukaisen hautamuistomerkin. Muistomerkkien kokoa rajoittavat säännökset ovat yleensä muistomerkkien valmistajien tiedossa.
 • Ennen asennusta on muistomerkistä esitettävä suunnitelma mittoineen hautaustoimesta vastaavan viranhaltijan hyväksyttäväksi. Muistomerkin pystyttämisen ajankohdasta on myös sovittava etukäteen hautausmaan hoitajan tai työnjohtajan kanssa. Haudan reunustaminen aidalla, kiveyksellä tai muuten on kielletty.
 • Haudan kukkatila suositellaan perustettavaksi vasta muistomerkin asentamisen jälkeen. Haudalle, muistomerkin eteen perustettuun kukkatilaan, voi kesäkukkien lisäksi istuttaa myös perennoja ja sipulikukkia. Kasvivalinnoissa voi tarvittaessa kysyä neuvoa hautausmaan henkilökunnalta.
 • Haudoille ei saa istuttaa puita tai pensaita. Istutukset eivät myöskään saa levittäytyä naapurihautojen puolelle tai täysikasvuisina olla haitaksi ympäristölle. Seurakuntayhtymä voi määrätä haudalta poistettavaksi asiaankuulumattomat aidat, puut ja pensaat.
 • Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi.
 • Työvälineitä löytyy vesipisteiltä ja niille osoitetuilta paikoilta. Käytön jälkeen työvälineet tulee palauttaa takaisin samalle paikalle.
 • Hautausmaalla kuljettaessa tai puutarhatöitä tehtäessä on muistettava kunnioittaa naapurihautojen rauhaa. Hautausmallaa tulee kulkea käytäviä pitkin. Nurmialueella ei oikaista toisten hautojen yli. 
 • Roskia ja haravointijätteitä ei jätetä kasoihin käytäville, vesipisteiden vierustoille tai naapurihaudoille, vaan ne viedään lajiteltuina hautausmaan jäteastioihin. Talvella lunta ei myöskään kasata viereisten hautojen päälle.
 • Hautakiven tausta ei ole oikea säilytyspaikka työvälineille, lyhdyille, kynttilöille, maljakoille ym. tavaroille. Hautakivien taakse kertyvät esineet vaikeuttavat hautausmaan kunnossapitotöitä ja voivat aiheuttaa vaaratilanteita työntekijöille sekä haudalla vieraileville.
 • Särkymisvaaran vuoksi haudoille ei voi tuoda irtonaisia koriste-esineitä tai lasisia maljakoita. Tuulikellot ym. puihin ripustettavat koristeet eivät myöskään ole sallittuja. Seurakunta ei vastaa rikkoontuneista tai kadonneista esineistä.
 • Hautausmaalla vierailevia pyydetään lajittelemaan haudoilta poistamansa roskat ja kynttiläjätteet opasteiden mukaisesti hautausmaan jäteastioihin.
 • Tavoitteena on saada lajittelun osuus edelleen kasvamaan hautausmailla. Kokkolan seurakuntayhtymän hautausmailla lajitellaan jätteet. Kaikki jätteet eivät kuulu energiajätteisiin, joten kannattaa katsoa tarkkaan, mihin keräysastiaan jätteet kuuluvat. Lasi- ja metallijätteet on yleensä helppo lajitella. Muussakin lajittelussa pyydetään tarkkaavaisuutta.
 • Led-kynttilöistä tulisi irrottaa patterit ennen muoviosien lajittelemista energiajäteastiaan. Paristot ovat ongelmajätettä, jotka tulee toimittaa asianmukaiseen ongelmajätteen keräyspisteeseen.
 • Moottoriajoneuvoliikenne ja pysäköinti ovat sallittua vain sille erikseen osoitetulla alueella. Muilla alueilla moottoriajoneuvoa saa käyttää vain vainajan tai hautamuistomerkin kuljettamiseen, taikka välttämättömään huoltoajoon. Huoltoajo ei ole sallittu nurmetetuilla alueilla.
 • Polkupyöräily on hautausmaalla kielletty. Lemmikkieläimiä ei saa juoksuttaa irrallaan hautausmaa-alueella, eivätkä ne saa tehdä jätöksiään eivätkä eläimet saa kaivaa maata hautausmaalla. Lemmikkieläimet on aina pidettävä kytkettynä.

Hautakiven oikaisu

 • Hautausmaan siisti yleisilme edellyttää, että hautakivet ovat suorassa.
 • Hautamuistomerkin hoitaminen kuuluu aina omaisille.
 • Hautaoikeuden haltija on vastuussa kiven kunnosta. Routiva maa, sekä puun juuret saattavat joko nostaa tai laskea hautakiveä. Siksi hautakiven asento ja kunto on muistettava tarkistaa vähintään kerran vuodessa. Vino tai kaatumaisillaan oleva hautakivi on vaarallinen paitsi hautausmaiden työntekijöille, myös muille hautausmaalla vieraileville. Hautaoikeuden haltijan on oikaistava hautakivi niin, ettei se aiheuta vahingon vaaraa.
 • Hautakiven suoristustyön voi tehdä itse tai tilata palvelun hautakiviliikkeestä.
 • Mikäli seurakunnalle hoitoon tulevan haudan hautamuistomerkki on kallistunut, hoitosopimus ei astu voimaan ennen kuin kivi on suoristettu.
 • Annan, Marian ja Elisabethin hautausmailla oikaisun voi tilata myös Kokkolan seurakuntayhtymältä. Seurakunnalla on mahdollisuus ottaa vastaan kivenoikaisutöitä ainoastaan syys- ja lokakuun aikana. Työ veloitetaan tuntityönä 60,00 e/h. Minimiveloitus on 30,00 euroa.

Tämän Kokkolan seurakuntayhtymän hautausmaita koskevan ohjeistuksen on hautausmaajohtokunta hyväksynyt 15.12.2011.

Yhteystiedot:

 • Marian ja Annan hautausmaa: p. 050 3147 482
 • Elisabethin hautausmaa: p. 050 3147 480
 • Kaustisen hautausmaat: p. 050 3147 212
 • Ullavan hautausmaat: p. 050 3147 516
 • Kälviän hautausmaa: p. 050 3147 520
 • Lohtajan hautausmaa: p. 050 3147 523
 • Halsuan hautausmaa: p. 040 757 7345

Haudanhoitotilaus

Haudanhoitotilauksen voi tehdä Kokkolan seurakuntayhtymän taloustoimistossa
ma-pe klo 9-15
050 3147 296 tai 050 3147 235, haudanhoidot.kokkola@evl.fi
Postiosoite: Läntinen Kirkkokatu 17, 67100 Kokkola
Käyntiosoite: Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros, Kustaa Aadolfin katu 16


Kanerva ja lyhty Annan hautausmaalla.