Uutiset

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 7.11.2017

Julkaistu: 08.11.2017

Vuoden 2018 talousarvio

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion. Talousarviosta pyydetään seurakuntaneuvostojen lausunnot, ennen kuin se esitetään yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi 14. joulukuuta.
Talousarvion 2018 kokonaistuotot ovat 13,1 miljoonaa euroa. Kirkollisverotulojen arvioidaan laskevan ensi vuonna noin kolme prosenttia; niiden osuus kokonaistuotoista on noin 77 prosenttia. Kokkolan seurakuntayhtymä saa valtionrahoitusta ensi vuonna saman verran kuin kuluvana vuonna eli noin miljoonan euroa.
Toimintatuotot kasvavat ensi vuonna 4 prosenttia, pääasiassa metsätalouden tuottojen ansiosta. Toimintakulut ovat 11 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut ovat noin 60 prosenttia kokonaiskuluista. Vuoden 2018 tuloksen arvioidaan olevan noin 25 000 euroa ylijäämäinen.

Investointeihin on varattu 1,49 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 toteutetaan muun muassa Kaarlelan kirkon sisä- ja ulkopuoliset perusparannukset sekä Kälviän kirkon sisäpuoliset korjaustyöt. Kiinteistöjohtokunnalle annettiin tehtäväksi Investointien priorisointi ja jaksottaminen.

Matti Saari ja Ilkka Vasalampi valittiin suntioiksi Kokkolan kantakaupungin kirkkohin

Avoinna olleiden kahden suntion viran hakuaika päättyi 29.9.2017. Määräaikaan mennessä saatiin 11 hakemusta, joista haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa. Haastatteluryhmän esityksestä on pyydetty Kokkolan suomalaisen ja Kokkolan ruotsalaisen seurakuntien lausunnot. Lausunnot tukivat haastatteluryhmän esitystä.
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi suntioiksi Matti Saaren ja Ilkka Vasalammen 1.1.2018 alkaen. He ovat molemmat toimineet suntiona Kokkolan kirkoissa. Heidän ensisijaisina sijoituspaikkoina ovat Kokkolan kirkko ja Kaarlelan kirkko.

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virka julistetiin avoimeksi

Yhteinen kirkkoneuvosto on myöntänyt 6.10.2017 Olav Björkstrandille eron perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virasta 1.11.2018 alkaen. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti julistaa perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran haettavaksi.
Valintaprosessia valmistelemaan nimettiin työryhmä, jossa ovat yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, hallintojohtaja, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja, henkilöstöpäällikkö, perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Kelpoisuusehtona Perheasiain neuvottelukeskuksen virkaan on papin virkaan oikeuttava tai muu tehtävään soveltuvan ylempi korkeakoulututkinto ja perheneuvojan erityiskoulutus tai sitoutuminen hankkimaan erityiskoulutus. Perheasiain neuvottelukeskuksen viranhaltijoiden kielitaidon suhteen on voimassa, mitä on säädetty hakukelpoisuudesta kaksikielisiin seurakuntiin ja Kokkolan seurakuntayhtymän kielisäännössä. Palvelut turvataan molemmilla kotimaisilla kielillä.

Kiinteistöjä vähennetään

Talousarvion 2018 alustavat laskelmat osoittavat selkeästi, miten verotulojen laskun ja kustannuskehityksen nousu vaikuttavat kokonaisuudessa seurakuntayhtymän tulokseen heikentävästi. Jotta kiinteistöjen kunto saadaan pidettyä nykyisellä tasolla, eikä korjausvelkaa kasvateta, on selvitettävä mistä luovutaan.
Kiinteistöjohtokunta on pohtinut kysymystä kokouksessaan 26.10.2017 ja ehdotti luopumista joistakin kohteista. Toimintaa varten on olemassa tiloja kaupungin seurakuntakeskuksissa.

Ensisijaisina myyntikohteina nostettiin esille Torikatu 35:n kiinteistö (Backstage), Kauppatori 2 (Perheasiain neuvottelukeskuksen tilat), Soldatskär ja Öjan kyläkirkko. Näiden vuosittaiset käyttökustannukset ovat yhteensä noin 70 000 euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti käynnistää toimet edellä mainittujen kiinteistöistä luopumiseksi ja valtuuttaa kiinteistötoimen viranhaltijat valmistelemaan kohteista esitykset vuoden 2018 aikana. Selvitetään oikeudelliset mahdollisuudet luopumiseen.

Hyväksyttiin Kälviän metsäalueen metsäsuunnitelma 2018–2027

Kälviän metsäalue (428 ha) muodostaa noin kymmenesosan seurakuntayhtymän metsävarannosta. Alueet ovat suurelta osin kasvavia metsiä ja hakkuut painottuvatkin harvennuksiin. Suunnitelmakauden avohakkuut käsittävät 24 hehtaaria. Metsänhoitoyhdistys Keskipohjan laatima suunnitelma vuosille 2018-2027 valmistui lokakuussa.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää metsäsuunnitelmaa yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Puutavaran myynnistä sopimus Junnikkalan Saha Oy:n kanssa

Lohtajan alueen metsäsuunnitelman mukaisesti Lohtajan kylän palstoilla Furuluoto ja Saukko tulee yhteensä noin 22 hehtaarin avohakkuut tulevalle vuodelle. Tarjoukset pyydettiin viideltä eri toimijalta, jotka kaikki jättivät tarjouksen. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tehdä kaupat Junnikkalan Saha Oy:n kanssa. Kauppa on yhtymän mittakaavassa merkittävimpiä puutavarakauppoja.

100-vuotiaan Suomen kunniaksi jätettiin luonnonsuojelualueen perustamishakemus

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi laaditun suunnitelman luonnonsuojelualueen perustamiseksi 100-vuotiaan Suomen kunniaksi ja päätti jättää hakemuksen Pohjanmaan Ely-keskukselle.
Metsänhoitoyhdistys Keskipohja on laatinut toimeksiannosta hakemuksen tilan Saukko 217-409-5-3 noin 4,4 ha:n suojelualueesta. Alue sijaitsee Kannuksen alueella noin 10 km kaupungin keskustasta pohjoiseen Partio Jylhän läheisyydessä.
Suojeltava alue rajoittuu Heinäjärveen ja on osaksi suoperäistä maastoa. Palstan matalalla kangasosalla on noin 170 vuotiasta kilpikaarnamäntyä.

Alueen taloudellinen merkitys seurakuntayhtymälle on vähäinen, mutta luonnonarvojen ja kestävän kehityksen esilletuominen julkisyhteisön toiminnassa on esimerkkinä velvoittavaa ja paikallaan. Virkistyskäyttö on mittavaa alueella ja suojelu korostaisi merkittävän kangasmetsän monimuotoisuutta.